• Regulamin

Regulamin zakupów

w sklepie internetowym marketbobasa.pl

 1. Dane sklepu

 

Sklep internetowy marketbobasa.pl, dostępny pod adresem www.marketbobasa.pl, prowadzony jest przez Joannę Turbiarz z siedzibą w Szczecinku przy ul. Kasztanowej 12 78-400 Szczecinek, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza miasta Szczecinek pod nr 11650 , działającą pod nazwą PERFEKTA Joanna Turbiarz. NIP 6731872410, REGON 320854556, tel. 500364689

 

 1. Regulamin Zakupów

A/ Informacje ogólne

§ 1.

Sklep internetowy marketbobasa.pl prowadzi sprzedaż detaliczną wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę http://www.marketbobasa.pl.

 

§ 2.

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie marketbobasa.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polskim rynku.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej marketbobasa.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) – bez kosztów dostawy do Kupującego, które to koszty są doliczane na etapie realizacji zamówienia.

 

B/ Składanie zamówień

§ 3.

 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przy czym zamówienia złożone po g. 14,00 w dniach od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w najbliższy dzień roboczy.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta regulaminu prowadzenia sprzedaży przez sklep.

 3. W zamówieniu Klient obowiązany jest podać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko

  2. Adres zamieszkania z numerem kodu pocztowego

  3. Nr telefonu kontaktowego (w przypadku telefonu stacjonarnego także nr kierunkowy)

  4. Adres e-mail

  5. Przedmiot zamówienia z określeniem jego nazwy i ilości oraz kodu zamawianego towaru (jeśli na stronie internetowej podano numery kodów)

 

§ 4.

 1. Klient może dokonać zmiany treści zamówienia w okresie 12 godzin od chwili złożenia zamówienia. Zmiana zamówienia lub jego wycofanie może zostać dokonane wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail).

 2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji e-mailem, informując Klienta o ewentualnych zmianach stanu realizacji przyjętego zamówienia.

 3. Zamówienie, o którego przyjęciu Klient nie został zawiadomiony w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, podlega automatycznemu anulowaniu. Klient zainteresowany nabyciem towarów objętych takim zamówieniem, powinien złożyć nowe zamówienie – zamieszczając w polu „Uwagi” adnotację „Zamówienie powtórne”.

 4. Aktualny status zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie. 

C/ Realizacja zamówień

§ 5.

 1. Termin realizacji przyjętego zamówienia wynosi do 4 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta (pocztą lub wydany kurierowi) najpóźniej ostatniego dnia tego terminu.

 2. W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od sklepu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 14 dni. Klient każdorazowo w takiej sytuacji zostanie powiadomiony o zmianie terminu realizacji przyjętego zamówienia.

 3. W przypadku zmiany ceny towaru przez dostawcę sklepu lub braku towaru w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o takich przeszkodach. W takich sytuacjach Klient ma prawo anulowania zamówienia w części lub w całości – w zależności od jego wyboru.

 4. Zamówiony towar sklep dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej – wg wyboru Kupującego. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, podanymi na stronie internetowej sklepu

 

D/ Koszty dostawy (transportu)

§ 6.

 1. Koszty transportu pokrywa Zamawiający i zależą one od sposobu płatności (przelew bankowy, Sky-Pay, pobranie). Wszystkie produkty dostarczane są za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

 2. Koszt wysyłki dla produktów  przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

 

Rodzaj transportu

Wartość zamówienia

0-399 PLN

Powyżej 399 PLN

Kurier za pobraniem

20,00

0

Kurier przelew/Sky-Pay

15,00

0

 

E/ Płatności

§ 7.

 1. Sklep dopuszcza następujące formy płatności:

  1. Za pobraniem (przy odbiorze towaru) – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru. Sklep zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  2. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru,  podczas finalizacji zamówienia zostaniesz poinformowany na jaki adres przesłać przelew. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do magazynu - w celu przygotowania zamówionego towaru do wysyłki. Towar wysyłamy w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu. W tytule przelewu wpisz koniecznie numer zamówienia. Ułatwi nam to identyfikację Twojego przelewu. W przypadku przelewu na poczcie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Wynika to z czasu, który upływa pomiędzy wykonaniem przelewu, a jego zaksięgowaniem na naszym koncie.

  3. Kartą kredytową – poprzez płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych i e-przelewów. Rozliczenia Zakupów kartami kredytowymi i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Sky-Pay.

  4. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

F/ Odbiór towaru, odpowiedzialność sklepu

§ 8.

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

§ 9.

 1. Przy odbiorze przesyłki z towarem, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonej mu przesyłki z towarem i zgodności dostarczonego towaru z przyjętym przez sklep zamówieniem.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania – w tym także uszkodzenia taśmy zabezpieczającej – Klient ma obowiązek żądania sporządzenia przez przewoźnika (kuriera, pocztę) protokółu reklamacyjnego a w razie odmowy sporządzenia protokółu, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki z powodu jej uszkodzenia.

 3. W przypadku konieczności sporządzenia protokołu reklamacyjnego Klient ma także obowiązek niezwłocznego skontaktowania się ze sklepem.

 

§ 10.

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Klienta przez okres 2 lat od daty zakupu towaru, w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141, poz. 1176).

 2. Klient traci uprawnienia określone w opisanej wyżej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 3. W przypadku nabycia towaru na potrzeby działalności gospodarczej Klienta, wyłącza się stosowanie przepisów art. 556 -576 Kodeksu Cywilnego (podstawa prawna – art. 558 k.c.). W takich wypadkach nie mają także zastosowania regulacje wynikające z cytowanej wyżej ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

F/ Procedura reklamacyjna

§ 11.

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu załatwienia takiej reklamacji, należy przesłać do sklepu.

 2. Klient ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 3. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową, przy czym za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu.

 4. Termin powyższy może zostać przedłużony do dni 14, jeśli zaistnieje konieczność dodatkowego badania towaru przez firmę zewnętrzną. zewnętrzne firmy.

 

§ 12.

 1. Brak poinformowania Klienta o uznaniu lub nie uznaniu jego reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia, jest równoznaczne z uznaniem przez sklep zasadności złożonej reklamacji.

 2. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 3. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez sklep.

 

§ 13.

 1. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) - w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru - konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 2. Prawo opisane w pkt 1 dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej i nie dotyczy nabycia towaru w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą nabywcy.

 3. Towar zwracany w powyższym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w stanie kompletnym, śladów używania i uszkodzenia.

 4. Zwrotowi w wyżej opisanym trybie nie podlegają towary, podlegające ochronie praw autorskich.

 5. Zwrot należności za zwrócone towary po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu, jeśli Klient nie wskaże rachunku bankowego. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

G/ Zastrzeżenia i deklaracje sklepu

§ 14.

 1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu marketbobasa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą wydania towaru, tj. podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.

 

§ 15

 

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne towarów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

 2. W każdym przypadku, gdy dane prezentowane na stronie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przytoczonymi wcześniej przepisami.

 

§ 16.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy dotychczasowa współpraca z klientem stwarza wątpliwości w zakresie wiarygodności i rzetelności Klienta.

 

 

 

H/ Ochrona danych osobowych

§ 18.

 1. Realizując wymogi ustawy z 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych sklepu.

 2. Wraz ze złożeniem zamówienia, Klient podpisuje oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

 

marketbobasa.pl